NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen működő Részvénytársaság

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztatók.

Adatvédelmi tájékoztató weboldalról

1. Adatkezelő

Adatkezelő megnevezése: Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezelő rövidített neve: NEFAG Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 16-10-001563
Adatkezelő adószáma: 11266369-2-16
Adatkezelő székhelye: 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.
Adatkezelő e-elérhetősége: nefag@nefag.hu
Adatkezelő képviselője: Dégi Zoltán Géza vezérigazgató
Adatvédelmi tisztviselő: Horváthné Tóta Renáta
E-mail cím: adatvedelem@nefag.hu
Telefonszám: 06/20-559-8763

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018 november 9 -jétől visszavonásig tart és folyamatosan aktualizálásra kerül.

Mint a www.nefag.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a NEFAG Zrt. (a továbbiakban úgyis, mint Társaság) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a NEFAG Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a NEFAG Zrt. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A NEFAG Zrt. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A NEFAG Zrt. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a NEFAG Zrt. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

 

A NEFAG Zrt. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A NEFAG Zrt. mindenkori vezető tisztségviselője a NEFAG Zrt. sajátosságainak figyelembevételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat és hatásköröket és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A NEFAG Zrt. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a NEFAG Zrt. feltüntetett elérhetőségein.

A NEFAG Zrt. a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Az adatkezelő az Infotv. 14. §-ban meghatározott jogok érvényesülésével kapcsolatban az e törvényben meghatározott feladatait – a 15. § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – ingyenesen látja el.
A NEFAG Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. NEFAG Zrt. mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a NEFAG Zrt. adatkezelési eljárásával, kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

 

4. A NEFAG Zrt. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.

4.1. A honlap adatkezelése

Ezen honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető ki.

A Társaság a honlapokon webanalitikai folyamatokat végez. Az analitika „sütiket” (cookies) helyez el a felhasználó számítógépén, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Társaság azonban nem kapcsolja össze más adatokkal.

A honlapokon lehetősége van a látogatónak a Társasággal történő kapcsolatfelvételre, véleményének a Társasággal való megismertetésére. Mivel ezek azonban mind önálló adatkezelési célnak minősülnek, ezért azokat a Társaság külön kezeli.

4.2. Kapcsolatfelvétel a NEFAG Zrt.‐vel

A Társaság nem biztosít lehetőséget arra, hogy az általa üzemeltetett honlapokon keresztül a látogató felvegye a Társasággal a kapcsolatot, így személyes adatkezelési folyamat ebben a formában nem valósul meg.

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. és az Európai Parlament és a Tanács

(EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szabályai az irányadóak.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE ÁLTAL A RENDEZVÉNYEN KÉSZÍTETT
KÉPFELVÉTELEKRŐL, A FELVÉTELEK HONLAPON, FACEBOOK‐OLDALON ÉS ÚJSÁGBAN TÖRTÉNŐ
MEGJELENÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, a NEFAG Zrt. (a továbbiakban: Társaság) mint Adatkezelő, fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a rendezvény szervezője a saját honlapján, újságában és facebook oldalain fogja közzétenni. Jelen rendezvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48. §-a szerinti tömegrendezvénynek számít. A Ptk. 2:48. §-a szerint:
„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”

Amennyiben ezen tevékenysége során a Társaság harmadik fél személyes adatát kezeli (így különösen az érintett neve, tevékenységével kapcsolatos adatok, képmása), úgy Társaság minden esetben részletes tájékoztatásban részesíti az érintetteket és a fényképfelvétel elkészítése előtt minden esetben felhívja az érintettek figyelmét a fénykép készítésére.

Amennyiben nem szeretné, hogy a fényképfelvételeken a képmása felismerhető legyen, ezt a rendezvényre való belépéskor a szervezőknek jelezze, ebben az esetben egy megkülönböztető jelzést fog kapni, melynek segítségével az elkészült fényképekről utólagosan felismerhetetlenné fogja tenni képmását az Adatkezelő.
Lehetőség van az utólagos tiltakozásra is, melyet a honlapon is megtehet az adatvédelmi tisztviselő felé.

adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben rendezvényeken készített fényképfelvételek készítése és felhasználása
kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Ptk. 2: 48 § (1) és (2)
bekezdése
adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Adatkezelő megnevezése: Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezelő rövidített neve: NEFAG Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 16-10-001563
Adatkezelő adószáma: 11266369-2-16
Adatkezelő székhelye: 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.
Adatkezelő e-elérhetősége: nefag@nefag.hu
Adatkezelő képviselője: Dégi Zoltán Géza vezérigazgató
Adatvédelmi tisztviselő: Horváthné Tóta Renáta
E-mail cím: adatvedelem@nefag.hu
Telefonszám: 06/20-559-8763

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszéknél élhet.
Az egyes adatkezelések részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozókat és adattovábbítások címzettjeit a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.

17. sz. melléklet

Adatvédelmi Tájékoztató Erdőgazdálkodási Tevékenységről Ügyfelek Részére

 

A NEFAG Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részéről tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatási tevékenység ellátásával összefüggésben személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 

Az adatkezelések szabályai

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy és az adatvédelmi tisztviselő ellenőrizheti.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Az Adatkezelő az ügyfelek személyes adatait a GDPR és az Infotv rendelkezéseinek, valamint a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megfelelően kezeli.

adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatban szerződéses adatok felvétele.

kezelt adatok köre:

  • magánszemélyek esetében: név, lakcím, születési idő, hely, anyja, adóazonosító jel, bankszámlaszám
  • vállalkozások esetében: név, adószám bankszámlaszám, cégjegyzékszám, telephelyek címe, székely címe, képviselő neve, elérhetősége
  • egyéni vállalkozók esetében: név, székhely cím, telephely cím, anyja neve, születési dátuma,
  • őstermelők esetében: név, cím, születési hely, idő, adószám, adóazonosító jel, TAJ szám, őstermelői igazolvány száma, bankszámlaszám.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b)

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 8 év.

adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan


Gomba, gyógynövény, erdei gyümölcs, hullott trófea gyűjtés

adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatban szerződéses adatok felvétele, a szabályszerű gyűjtés ellenőrzése

kezelt adatok köre: név, lakcím, születési idő, hely, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, gyűjteni kívánt mennyiség, gyűjtés helye, ideje, föld alatti gomba gyűjtés esetén a fentieken túl a gyűjtő arcképe, illetve a gyűjtésben alkalmazott kutyák vizsgabizonyítványának, valamint a gyűjtési napló száma, kutya transzponder száma, adószám.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b), 24/2012 (III.19.) VM rendelet, 153/2009 (XI.13.) FVM rendelet 41.§,

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 8 év.

adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan

Fafeldolgozás, fakereskedelem

adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatban szerződéses adatok felvétele.

kezelt adatok köre:

– magánszemélyek esetében: név, lakcím, születési idő, hely, anyja, adószám, bankszámlaszám

– vállalkozások esetében: név, adószám bankszámlaszám, cégjegyzékszám, telephelyek címe, székely címe, képviselő neve, elérhetősége

– egyéni vállalkozók esetében: név, székhely cím, telephely cím, anyja neve, születési dátuma, egyéni vállalkozói igazolvány száma vagy nyilvántartási száma, adószám, bankszámlaszám

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b)

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 8 év.

adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

 

Adatkezelő megnevezése:                      Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatkezelő rövidített neve:                  NEFAG Zrt.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:               16-10-001563

Adatkezelő adószáma:                            11266369-2-16

Adatkezelő székhelye:                            5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.

Adatkezelő e-elérhetősége:                    nefag@nefag.hu

Adatkezelő képviselője:                         Dégi Zoltán Géza vezérigazgató

 

Adatvédelmi tisztviselő:                        Horváthné Tóta Renáta

E-mail cím:                                                adatvedelem@nefag.hu

Telefonszám:                                              06/20-559-8763

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

Az egyes adatkezelések részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozókat és adattovábbítások címzettjeit a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.