Nyilvános ajánlattételi felhívás szarvasgomba termő erdőtömbökre

Nyilvános ajánlattételi felhívás szarvasgomba termő erdőtömbökre

A NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zárkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 5000 Szolnok, Kaán Károly u. 71. cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001563)

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST
tesz közzé az alábbi tartalommal:

1. Az ajánlatkérő adatai:
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített neve: NEFAG Zrt.
Címe: 5000 Szolnok, Kaán Károly u. 71.
Cégjegyzék száma: Cg. 16-10-001563
Adószáma: 11266369-2-16
KSH száma: 11266369-0210-114-16
Bankszámla száma: MKB Bank Zrt. 10300002-45412156-00003285
Képviseletében eljár: Dégi Zoltán Géza vezérigazgató
Telefon: (36) 56/512-110
Fax: (36) 56/512-120

2. Az ajánlattétel tárgya, mennyisége, módja:
Egyfordulós, nyilvános ajánlattételi eljárás.
Az 1. sz. mellékletben meghirdetett 6 különálló erdőtömbben, 1-6. sorszámú bekerítetlen (összesen 1.479,89 ha) területeken termett szarvasgomba gyűjtési hozzájárulásának megszerzése, ellenérték fejében, 3 éves határozott időtartamra. Ajánlatot tenni az ellenérték éves összegére kell, az 1-6. sorszámú erdőtömbök közül az ajánlattevő által kiválasztott sorszámú erdőtömbre, a mellékelt szerződéstervezetbe illesztve, a tervezetet cégszerűen aláírva.
Egy ajánlattevő több területre is tehet ajánlatot, ebben az esetben területenként önálló ajánlatot kell benyújtani.

3. A szerződés időtartama:
A szerződés aláírásától kezdődően, 2024. március 31-ig.

4. Alkalmassági követelmények:
A 2. sz. melléklet szerinti ajánlattételi űrlap és nyilatkozat mellé csatolni kell:
– Gazdasági társaság esetén 8 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt,
– egyéni vállalkozó, őstermelő esetében az egyéni vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány hiteles másolatát.
– Az ajánlattevő elérhetőségének pontos megjelölését.
– Az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi, technikai bázis ismertetését.
– Az ajánlattevő saját tevékenységként végzett gyűjtésben/feldolgozásban szerzett tapasztalatait (időtartam, volumen, érték megjelölésével).
– Az ajánlattevő szarvasgombagyűjtéssel és felhasználással kapcsolatos referenciáinak részletes bemutatását.
– Az ajánlattevőnek be kell mutatni gyűjtési módszerét/ módszereit, a gomba élőhelyének hosszú távú megőrzésével kapcsolatos elképzeléseit, kötelezettségvállalásait.
– Ajánlattevő adataival feltöltött szerződést cégszerűen aláírva.
– Igazolást arról, hogy az ajánlattevő (gazdasági társaság esetén a gyűjtést végző személyek) a 24/2012. (III. 19.) VM rendeletben meghatározott feltételeknek maradéktalanul eleget tesz.
– Erkölcsi bizonyítványt (5.3. pontban részletezettek szerint),
– Gyűjtési napló másolatát,
– Földalatti gombák gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű képzési tanúsítványát,
– Szarvasgomba kereső kutya vizsga tanúsítványának másolatát.

5. Kizáró okok:
5.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
– a NEFAG Zrt-vel szemben lejárt tartozása van;
– korábban a NEFAG Zrt-vel szerződéses jogviszonyban vállalt kötelezettségét maradéktalanul nem teljesítette;
– közte és a NEFAG Zrt. között peres eljárás, vagy peren kívüli jogvita van folyamatban, illetőleg ha az ajánlattevő és a NEFAG Zrt. között öt éven belül peres vagy peren kívüli eljárás volt folyamatban;
– az ajánlata nem éri el az 1.sz. mellékletben az adott területrészre kiírt minimális éves díjat;
– nem Magyarországon bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, vagy vállalkozás, őstermelő.
5.2. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
– nem áll végelszámolás alatt, vagy általa, illetőleg ellene indított csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincs folyamatban;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben, hatósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el;
– nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége;

5.3. Utalva a 4. és az 5.2. pontokban foglaltakra – csatolni kell, ha a pályázó természetes személy illetőleg, ha a pályázó, gazdasági társaság a vezető tisztségviselő/tisztségviselők és a táraság tagjai teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata (1952. évi III. törvény 196. §) mellett (amely ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett vagy két tanú által aláírt okirat) – a pályázó magánszemély, gazdasági társaság esetén a társaság vezető tisztségviselő/tisztségviselők és a társaság tagjai – a Bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló törvény melléklete szerinti –annak V. pontjában foglaltak szerint kiadott erkölcsi bizonyítványt az alábbiak szerint :
V. A BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER ADATAI ALAPJÁN KÉREM ANNAK IGAZOLÁSÁT, HOGY
– B büntetlen előéletű vagyok
– C nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt
– D nem állok foglalkozástól eltiltás hatálya alatt VAGY
– E mely foglalkozástól eltiltás hatálya alatt állok
Kérjük, hogy az erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérőlapon a B, C, D rovatokat együttesen jelölje be a pályázó, annak együttes adatközlését kérje a hatóságtól.

Amennyiben a pályázó természetes személy vagy gazdasági társaság munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján további természetes személyt kíván foglalkoztatni (a gyűjtésben vele a fenti jogviszony valamelyike alapján együttműködni), úgy ezen személyek
– fentiek szerinti erkölcsi bizonyítványát,
– gyűjtési napló másolatát,
– földalatti gombák gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű képzési tanúsítványát és
– szarvasgomba kereső kutya vizsga tanúsítványának másolatát
csatolni kell.

Ha a közreműködő jogi személy a fentieket a jogi személy vezető tisztségviselőire és tagjaira is értelemszerűen alkalmazni kell.

6. A gyűjtési hozzájárulásra vonatkozó megállapodás feltételei:
– Az ajánlattevő által meghatározott ellenérték megfizetése.
– Az esedékes ellenértéket a mellékelt szerződés szerint kell az ajánlatkérő MKB Bank Zrt. 10300002-45412156-00003285 számú számlájára átutalni.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja, az értékelés módszere:
A kiíró az értékelésnél az ellenérték nagyságát 80 %, a referenciák értékelését, és a gomba termőhelyének megőrzését eredményező gyűjtési módra vonatkozó eljárást 20 % nagyságrendben veszi figyelembe és értékeli.

8. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

9. Az ajánlat benyújtásának formai követelménye, módja, az ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának címe:
Formai követelmény: Az ajánlatot az felhívás 3. sz. mellékleteként csatolt dokumentum kitöltésével kell benyújtani.
Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot írásban, egy példányban, zárt borítékban kell postai úton az ajánlatkérő címére eljuttatni. A borítékon kérjük feltüntetni az „Szerződési ajánlat szarvasgombagyűjtésre a NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészet területén” szövegrészt, valamint az ajánlat tárgyát képező részterület sorszámát.
Ajánlattételi határidő: 2021. március 3.
Ajánlat benyújtási címe:
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.

10. Az ajánlattevők értesítése az ajánlattétel eredményéről
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket az ajánlatok felbontásától számított 5 munkanapon belül írásban értesíti.

11. A szerződéskötés tervezett időpontja:
A szerződéskötésre az eredmény közlésének napját követő naptól számított 5 napon belül kerül sor.

12. Szerződéskötés helye: Az ajánlatkérő székhelye.

13. Kiegészítő tájékoztatás:
Kiegészítő tájékoztatást André Zoltán erdészetigazgatótól lehet kérni a z.andre@nefag.hu e-mail címen vagy 06/20 388-4066 telefonszámon. A kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje az ajánlatok beadási határidejét megelőző 3. munkanap.

14. Ajánlati kötöttség:
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejáratát követő 30 napig az ajánlatához kötve van.

15. Egyéb rendelkezések:
Az ajánlatkérő a pályázatok érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

16. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2021. február 17.

NEFAG Zrt.